درباره ما

پس از سالها تجربه بر آن شدیم تا در تمامی زمینه هایی که میتوانیم برای دوستانمان ابزار و یا کالاهایی تهیه نماییم که باعث جلب رضایت بیشتر و اطمینان خاطرشان شویم ما اعتقاد داریم دوستان زیادی به لطف خدا در طی سالها بدست آورده ایم و زمینه های اشتراکی زیادی داریم که به همدیگر کمک کنیم


ما TDX را ساخته ایم تا :
پلی باشد برای جابجایی دانش و تجربیات